4D Taşareon İşçi 2020 Maaşları Ne Kadar? Özlük Hakları Nelerdir?

4d taşeron maaşları

4D Kadrosuna geçiş yapan taşeron işçilerin maaşları 375 Sayılı KHK’nın 23. Maddesinde yer alan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri esas alınmaktadır. Bu yazıda geçişlerden dolayı kazanılan özlük haları(sosyal ve mali haklar) kalem kalem anlatılacaktır. 

4D Kadro Nedir?

Taşeron olarak çalışan işçilerin belli hükümlerle kadroya geçilmesidir. 4A, 4B ve 4C'ye göre farklı haklara tabidir.

4D Maaşları Ne Kadar?

En çok merak edilen konulardan biri 4D kadrosunda yer alan işçilerin maaşlarıdır. Bunun için net şu kadar maaş alırlar demek yanlış olacaktır. Mevcut durumlar göz önünde bulundurulduğunda 4D maaşları kurum bazında farklılık göstermektedir. Bunun nedeni kadroya alınan işçiler mevcut haklarıyla birlikte kadroya geçiş yapmıştır. Bu nedenle 4D maaşlarının diğer memur maaşları gibi Maliye Bakanlığı araclığıyla belirlenmesi durumu yoktur. 4 D maaşlarındaki temel belirleyici unsur sendikalar aracılığıyla yapılan sözleşmenin önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle kurumlar arası maaş farklarının olması doğaldır.

01 Ocak 2020-30 Haziran 2020 tarihleri arası ücret zammı:İşçilerin 01.01.2020 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine  %4(yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

Bu durumda, kamudaki en düşük taşeron işçi maaşı üzerinden yapılan artış ile birlikte:

2.943 TL + 2.943 x % 4 = 3.060 TL(Brüt) olacaktır.

01 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arası ücret zammı:

3060 TL + 2.943 x % 4 = 3182 TL(Brüt) olacaktır.

4D Kadrosuna Geçen Sürekli İşçi Maaşları Zam Oranları Ne Kadar Olacak?

4D İŞÇİLERİ ZAM ORANLARI (2018-2019-2020)
2018 01/01/2018 - 30/06/2018 Arası %4
01/07/2018 - 31/12/2018 Arası %4
2019 01/01/2019 - 30/06/2019 Arası %4
01/07/2019 - 31/12/2019 Arası %4
2020 01/01/2020 - 30/06/2020 Arası %4
01/07/2020 - 31/12/2020 Arası %4

Maaşlar bulunurken yapılırken işçinin maaşına sosyal haklardan doğan eklemeler yapılmaktadır. Kurumlar bazında maaşların farklı olabileceğinden üstte bahsetmiştik fakat sosyal haklar bakımından da aynı kurum içerisinde maaş farkı olması doğaldır. 2020 yılında yapılacak yeni iş sözleşmesinde işçilerin hakları genişletilecektir. 

4D Kadrosuna Geçen Taşeron İşçilerin Özlük Hakları Nelerdir?

 • İkramiye Hakkı: Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 defa 5'er günlük olmak üzere toplam 10 gün için ödeme yapılır. Çalışma süresi 1 yıldan az ise eğer çalışılan süre ile orantılı ödeme yapılmaktadır.
 • Çocuk Yardımı: Her çocuk için 25 TL ödeme yapılır. En fazla 3 çocuk için ödeme yapılmaktadır. Bu durumda bir çocuk için: 25 TL, İki çocuk için: 50 TL, 3 Çocuk ve daha fazlası için en fazla 75 TL ödenir.
 • Yemek Yardımı: İşçinin çalıştığı kurumda 1 öğün yemek verilmesi gerekir. Eğer fiilen çalıştığı süre için yemek verillmiyorsa her gün için 5 TL yemek ücreti ödenir.
 • Taşıt Yardımı: Mevcut anlaşmalara devam edilir.
 • Yakacak yardımı: Her ay için 30 TL tutarında yakacak yardımı verilir.
 • Direksiyon Primi: Şoförler, operatörler ve bunların yardımcılarına fiilen çalışmakta oldukları süreler için 2 TL günlük direksiyon prim ücreti ödenir.
 • Bulaşıcı Hastalık ve Risk Primi: Hastanelerde çalışan ve bulaşıcı hastalık riski söz konusu olan işçilere fiilen çalıştıkları her gün için 2 TL ödeme yapılır.
 • Silah Tazminatı: Güvenlik görevlilerinden silahlı olarak görevlerini yerine getiren işçilerin fiilen çalıştıkları her gün için 2 TL ödeme yapılır.
 • Öğreim yardımı: Yılda bir defa eylül ayında yapılmaktadır. İlkokul: 100 TL, Ortaokul 110 TL, Lise 120 TL ve Yüksekokul için: 140 TL. Bu ödemeler öğrenim gören öğrenci sayısı kaç ise o kadar ödenir.
 • Bayram Yardımı: Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere 75 TL bayram yardımı ödenir.
 • Evlenme Yardımı: Evlenen işçilere 140 TL evlenme yardımı yapılır.
 • DoğrumYardımı: Mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılır.
 • Hastalık Yardımı:
Hastalık nedeni ile iş göremezliğe uğrayan işçilerin 3 (üç) gün ve daha fazla istirahatli olmaları hâlinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretlerin tamamı ve eksik ödeme yapılan günlere ait ücretlerin bakiyesi işverence ödenir.
İşçinin hastalık nedeniyle işe devam edemediği veya raporlu olduğu sürelere ait yılda 5 defayı geçmemek üzere SGK tarafından ödenmeyen ilk 2 günün ücreti işveren tarafından ödenir.
İşçinin, işyerinin bulunduğu mahal veya başka bir mahale sevk suretiyle viziteye çıkması hâlinde, işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda; işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü taktirde geçirdiği süreler için işçi ücretli izinli sayılır.
 • Afet Yardımı: Sel, Yangın ve deprem benzeri durumlarda 1000 TL'ye kadar yardım yapılır.
 • Ölüm Yardımı: İşçinin yasal mirascılarına; İş kazası sonucunda 1200 TL, Normal ölümde 800 TL ödeme yapılır. İşçilerin birinci derece yakınlarından anne, baba, eş veya çocuklarının vefat etmesi durumunda 300 TL ödeme yapılır.
 • Askerlik Yardımı: Askerlik görevi için işinden ayrılan işçiye 300 TL ödeme yapılır.
 • Hafta Ve Genel Tatillerde Çalışma ve Ücreti:
  A- Normal çalışma yapılan yerlerde hafta tatili pazar günüdür. Vardiyalı çalışma yapılan yerlerde hafta tatili çalışmaya başlandığı 6. günü takip eden 7. gündür.
  Hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere takip eden hafta içinde bir gün izin verilir. Çalışılan bu hafta tatili günü için toplam iki yevmiye ödenir.
  B- Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar, önceden işçiye duyurulur. Ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere çalıştıkları her bir gün için toplam 3 (üç) yevmiye ödenir.
  C- (A) ve (B) bentlerindeki ödemeler için haftalık çalışma süresi şartı aranmaz.

 • Gece Çalışma Ücreti: Güvenlik görvlileri hariç 20:00 - 06:00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışması olarak kabul görür. Bu saatlerde çalışan işçiye çalıştıkları her saat için %10 zamlı ödeme yapılır.
 • Fazla Çalışma Ücreti: Fazla çalışma ücreti normal ücretin %60 zamlı olacak şekilde ödenir. 
 • İzinler:
Hizmet süresi 1 - 5 yıl arası olanlar 16 Gün
Hizmet süresi 5 yıldan fazla- 15 yıldan az olanlar 22 Gün
Hizmet süresi 15 yıl ve fazla olanlar 28 gün
 • Ücretsiz Mazeret İzni: Talep durumunda mazerat kabul edilmesi durumunda 45 güne kadar izin verilir.
 • Sosyal İzinler: Aşağıdaki durumlarda ücretli izin verilir.
Eşinin doğum yapması durumunda 5 Gün
Evlenmesi durumunda 5 Gün
Eş ve çocuk ölümünde 6 Gün
Ana, Baba veya Kardeş ölümünde 5 Gün
Kayınpeder ve Kayınvalidenin ölümünde 2 Gün
Afet durumlarında 10 Güne kadar
 • Bildirim Önelleri(İhbar süreleri): 
İşçi hizmet süresi  
6 Aydan kısa ise 3 Hafta sonunda
6 Ay ile 1,5 Yıl arası ise 5 Hafta sonunda
1,5 Yıl - 3 Yıl arası sürmüşse 7 Hafta sonunda
3 Yıldan fazla sürmüşse feshedilmiş sayılır. 9 Hafta sonunda
 • Kıdem tazminatı:

İş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen hallerde sona eren işçiye, kıdem tazminatı ödenmesi konusunda aşağıda belirtilen süreler dışında kanun hükümleri uygulanır.

Her tam hizmet yılı için 35 (otuzbeş) gün, işçinin işverenin işini yaparken iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümü halinde ise 40 (kırk) günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.